OD Prior

Košice

Názov: Hornád (pôvodný zámer do r. 1968), Prior (1968 – 1994), K-mart (1994 – 1996), Tesco (1996 – 2018), Urban (od 2021)

Autorstvo: Růžena Žertová (1932 – 2019), spolupráca: Jana Bartošová Vilhanová

Projekt: 1960 – 1964

Realizácia: 1968

Adresa: Hlavná 111, 040 01 Košice

Typ: celosortimentový obchodný dom

Pamiatková ochrana: súčasť Mestskej pamiatkovej rezervácie

Vlastník: ARKON, a.s.

Stav: ⬤ po rekonštrukcii

Obchodný dom Prior vznikol v 60. rokoch 20. storočia ako jeden z prvých celosortimentových obchodných domov v Československu podľa projektu brnianskej architektky Růženy Žertovej. Jeho výstavba, spolu s bratislavským a plzeňským Priorom, pomohla vytvoriť príručku, podľa ktorej vznikali ďalšie projekty reťazca. Košický Prior vznikol medzi ulicami Leninova (dnes Hlavná), Kováčska a námestím P. Lumbuly (dnes Kasárenské námestie). Päťpodlažná budova obchodného domu má jednoduchý tvar kvádra a výškovo nadväzuje na vedľajší funkcionalistický dom. Hmota obchodného domu je rozdelená medzi ustúpený parter, tvorený presklenými výkladmi, a masu ďalších nadzemných podlaží siahajúcich k hranici uličnej čiary. Posledné podlažie je taktiež ustúpené. Vzhľadom na funkciu budovy sa na nej nenachádza veľký počet okien –⁠ architektka Růžena Žertová preto musela nájsť iný spôsob členenia fasády. Spolu so sochárkou Janou Bartošovou Vilhanovou na fasádu implementovali svetlý obklad z betónových dielcov ihlanového tvaru, ktorý sa stal charakteristickým výrazovým prvkom stavby.

Interiér obchodného domu Prior bol prispôsobený forme predaja, ktorá v ňom bola rozvíjaná –⁠ samoobsluhe. Priestor vychádzal z racionálneho poňatia s dôrazom na funkciu. To predurčoval aj konštrukčný systém pozostávajúci zo železobetónového skeletu v rastri s rozmerom polí 9 x 9 m.  Zákazníci mohli do otvoreného priestoru predajnej plochy vstúpiť zo všetkých troch uličných strán. Štyri nadzemné podlažia slúžiace predaju boli mimo schodísk a výťahov prepojené eskalátormi. Interiér sa niesol vo svetlých tónoch, výnimku tvorili rytmicky usporiadané stĺpy natreté čiernou farbou. Obchodný dom Prior obsahoval dvadsaťosem oddelení. Jeho priestory mali návštevníkov lákať nielen širokým predajným sortimentom, ale aj početnými službami, ktoré tu boli dostupné.

Zásobovanie a technické zázemie architektka umiestnila do suterénu, s vjazdom v podobe točitej podzemnej rampy z východnej časti. Prízemie a tri poschodia boli vyhradené pre predajné plochy. Na najvyššom poschodí, presvetlenom vďaka dvojradu kruhových svetlíkov, sa nachádzalo zázemie pre zamestnancov, kancelárie, spoločenské miestnosti a bufet. Dispozičné členenie tejto časti sa taktiež orientovalo predovšetkým na účelnosť, čoho výsledkom bolo racionálne lineárne radenie pravouhlých miestností. Celý vnútorný koncept tak bol postavený na maximalizácii predajnej plochy. Pravidelná mriežka vytvorila prehľadnú pravouhlú dispozíciu, oddelenie prevádzkových komunikácií a ich situovanie do úzkeho pozdĺžneho pásu zabezpečilo, že otvorený priestor samoobslužnej predajne obchodného domu bol prispôsobený ideálnemu voľnému pohybu zákazníkov.

V prípade košického Prioru sa pretínajú dve línie rozvoja miest – na jednej strane stojí občianska vybavenosť novovznikajúcich sídlisk, na druhej zas integrácia novej architektúry do historických centier. Obchodné domy sa stali jedným z nástrojov rekonštrukcie historickej zástavby mestského jadra. Podľa Bohuslava Fuchsa sa košický obchodný dom Prior zaradil medzi úspešné príklady takéhoto počínania. Architektka Růžena Žertová pri projektovaní košického Prioru zvolila citlivý prístup, počítala so začlenením novej stavebnej hmoty do už existujúcej zástavby. Využitím rôzne vysokých tvaroviek na fasáde docielila, že napriek malému počtu okenných otvorov fasáda nepôsobí ťažkopádne. Presklenným parterom zas fasádu odľahčila. Do centra mesta vniesla nové architektonické prvky vychádzajúce z jeho typického tvaroslovia. Výsledkom jej snaženia sa stal obchodný dom, ktorý sa svojou architektonickou kvalitou, spolu s bratislavským Priorom či pražskou Kotvou a Májom, radí medzi najúspešnejšie projekty socialistických obchodných domov Československa. 

Nikola Schnitzerová

Literatúra a pramene

 

25 rokov obchodu v Košiciach 1945-1970. Košice: MsNV, 1972.

BERENHAUT, Róbert. Jubileum obchodného domu Hornád. Východoslovenské noviny XIII, 1964, č. 29, s. 1.

FUCHS, Bohuslav. Obchodní dům Prior v Košicích. Projekt XI, 1969, č. 1 – 2, s. 12 – 17.

GAJDOVÁ, Petra. Architektka Růžena Žertová. Brno, 2010. Diplomová práca. Masarykova univerzita, FF, Seminář dějin umění.

KACVINSKÝ, A. Desať rokov najväčšieho obchodu. Východoslovenské noviny XXVII, 1978, č. 278, s. 4.

KIŠ, Karol. 20. rokov obchodných domov vo Východoslovenskom kraji 1954 – 1974. Košice: Prior, 1974.

KLÍMA, Petr (ed.). Kotvy máje: České obchodní domy 1965 – 1975. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011.

KLÍMA, Petr (ed.). Růžena Žertová: Architektka domů i věcí. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2016.

KRIVOŠOVÁ, Jana a LUKÁČOVÁ, Elena. Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava: Alfa, 1990. s. 112, 114. 

Ještě letos další obchodní dům v Košicích. Rudé právo. 1968, s. 2.

Mestský archív Košice, OD Hornád, Košice, Zak. č.: 0181 – 02 – 40, Technická zpráva ke statické části projektu (část ‚alfa‘ a ‚beta‘).

Nová obchodná sieť pre Košice. Východoslovenské noviny XIV, 1965, č. 34, s. 1,2.

SCHNITZEROVÁ, Nikola. Košické obchodné domy Prior a Dargov. Brno, 2019. Bakalárska diplomová práca. Masarykova univerzita, FF, Seminář dějin umění.

Slepý obor rozprestiera siete. Východoslovenské noviny XVII, 1968, č. 257, s. 5.

SPIŠÁK, Gejza. 30 rokov obchodných domov na východnom Slovensku. Košice:  1984, s. 17 – 18.

URLICH, Petr (ed.). Obchodní dům Prior/Kotva: Historie, urbanismus, architektura. Praha: ČVUT Praha, NPÚ, 2018.